ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A vásárlással egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF -et megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a vásárlás során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. A weboldal működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt, valamint vevőszolgálatunkon (Tel: 06 20 385 6573, e-mail: info(kukac)teslaelmeny.hu) tájékozódhat. Amennyiben nem ért egyet és nem fogadja el jelen ÁSZF -et, úgy kérjük, hogy ne vásároljon a weboldalról.

Irányadó jog

A Weboldal általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

Szerződő Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

A Szolgáltató:

Cégnév: ETALON TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: ETALON TOOLS Kft.
Székhely: 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.
Képviselője: Bálega Egon és Gugg Zsolt ügyvezető
Cégjegyzékszám: 09-09-026604
Nyilvántartó Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar, angol, német
Adószám: 25100750-2-09
Közösségi adószám: HU25100750
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma: 10300002-10653290-49020054
Telefonszám: +36 20 385 65 73
E-mail: info(kukac)teslaelmeny.hu
Weboldal: www.teslaelmeny.hu
a továbbiakban, mint Szolgáltató

A Megrendelő:

Az a természetes vagy jogi személy, szervezet, aki a Weboldal-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Weboldal internetes felületén keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban: Megrendelő.

A Szállító Fuvarozó/Szállítmányozó:
A Szolgáltató az áru fuvarozását fuvarozó, illetve szállítmányozó szolgáltató igénybevételével végzi. A fuvardíjat, illetve szállítmányozási költségeket közvetített szolgáltatásként, a fuvarozó, illetve szállítmányozó mindenkor hatályos díjszabása szerint számítja fel.

A fuvardíj pontos összegéről a megrendelést megelőzően a Szolgáltató honlapján tájékoztatja a Megrendelőt.

Fuvarozó/Szállítmányozó:

DPD Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, adószám: 13034283241, Cgj: 01 09 888141 (Továbbiakban: Futárszolgálat )

A Fuvarozó/Szállítmányozó áruinkat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítják.

Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Weboldal termékei és azok vásárlásával kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Weboldal-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az ÁSZF nyelve

A szerződés nyelve: magyar, angol, német (eltérés esetén felek a magyar nyelvű szerződést tekintik irányadónak)

Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan „elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
  • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
  • továbbá a Weboldal működésének minden lényeges paraméterére;

Jelen szerződés teljesítésének helye – függetlenül a Megrendelő honosságától és a fuvarozás, szállítmányozás helyétől – a Szolgáltató székhelye.

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a weboldalon nyilvánosságra hozatalától, a visszavonásig hatályos.

Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a megrendeléskor megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

A Weboldal-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Weboldal-szolgáltatást.

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.rizsraketa.fuligszaj.hu weboldalon.
A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a fuvardíjat, szállítmányozás költségét.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Az ellenszolgáltatás átutalással történő teljesítése csak a számla megküldése után, a számla sorszámának megjelölésével lehetséges.

A szerződés létrejötte

Általános jellemzők:

A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz, jelen ÁSZF magatartási kódexnek nem minősül, Szolgáltató abban nem vesz részt.

Megrendelés, vásárlás:

A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb („Megrendelem”) aktiválásával történik. A szerződés akkor jön létre, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelésről.

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy a szerződést létre nem jöttnek kell tekinteni.

Megrendelés módosítása, törlése:

A Megrendelést leadását követően a Szolgáltató díjmenetesen lehetőséget biztosít a rendelés módosítására. A megrendelést az info(kukac)fuligszaj.hu-ra küldött nyilatkozattal módosíthatja Megrendelő.

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Fizetési feltételek:

Megrendelő a vásárolt áru ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét), a Futárszolgálat partnere által biztosított fizetési lehetőségek egyikén, vagy online bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A Megrendelő jogai, kötelezettségei

Az elállás joga

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 napon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Etalon Tools Kft., 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

Szolgáltató azon írásbeli elállási nyilatkozatokat fogadja, amely alapján, Megrendelő személye és megrendelés egyértelműen beazonosítható. Javasoljuk a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt minta alkalmazását.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagot a Szolgáltató nem vesz át.

A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

Szavatosság

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató kellékszavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést a Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.
A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.
Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

Panaszkezelés

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

Vásárlói panaszát Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton: Etalon tools Kft. 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.

E-mail: info(kukac)teslaelmeny.hu

Társaságunk vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el, a reklamációt a bejelentést követő 30 munkanapon belül kivizsgálja.

Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Társaságunk írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Társaságunkat együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Nyíracsád Önkormányzat Jegyzője

Cím: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

Telefon: 52/206-001

Email: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.

Tel: 06-42-504-397, 06-42-500-694

Ügyfélfogadás:

Hétfő- Csütörtök: 8.00-16.30-ig

Pénteken: 8.00-14.00-ig

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: Nyíregyháza, Széchenyi u. 2, 4400

Telefonszám: (06 42) 420 180

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés

Társaságunk nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a megrendelés során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.teslaelmeny.hu weboldalon érhetők el.

Kérjük, hogy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

Megrendelő a Megrendelem gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő, a Szolgáltatótól kérheti a módosítást vagy a végleges törlést e-mailben vagy telefonon.

Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészében bármikor módosítsa.

A szerződésre a megrendelés időpontjában hatályos ÁSZF az irányadó.

A mindenkor hatályos ÁSZF-en kívül a Szolgáltató honlapján közzéteszi valamennyi hatályon kívül helyezett ÁSZF-et is.

A Szolgáltató

Felelősségvállalási Nyilatkozat

A www.teslaelmeny.hu webáruház böngészésével és igénybe vételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.teslaelmeny.hu weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatást.

 1. A jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) az ETALON TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4262 Nyíracsád, Kolozsvári u. 23.; adószáma: 25100750-2-09; cégjegyzékszáma: 09-09-026604; továbbiakban: Tulajdonos) határozta meg a mai napon a tulajdonában lévő TESLA MODEL S P90D és TESLA MODEL S PLAID típusú személygépjárműveinek (továbbiakban: TESLA) élményvezetésre történő átadásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának (továbbiakban: Élményvezetés) szabályainak részletes meghatározása céljából. Az ÁSZF valamennyi rendelkezését a jelen pontban meghatározott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vezető) a külön iratba foglalt „Nyilatkozat” megnevezésű okirat aláírásával fogadja el.
 2. Vezető kifogástalan műszaki állapotban veszi át a TESLA-t, és azt az átvételkorival megegyező állapotban köteles visszaadni, gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, felszereléssel és tartozékkal és együtt, amellyel a TESLA átadáskor rendelkezett. Tulajdonos a TESLA-t oly módon adja át Vezető részére, hogy a TESLA-hoz a Tulajdonos képviseletében eljáró instruktort (továbbiakban: Instruktor) biztosít, aki az Élményvezetése során, mint a Tulajdonos képviselője a TESLA-ban folyamatosan jelen van és akinek utasításait a Vezetőnek kötelessége betartani. Amennyiben a Vezető nem tartja be az Instruktor utasításait, akkor az Instruktor jogosult az Élményvezetés megszakítására. Az Élményvezetés Instruktor általi megszakítása esetén sem a szolgáltatási díj, sem annak része nem jár vissza Vezető, vagy amennyiben a szolgáltatás megrendelője más személy, akkor ezen személy részére.
 3. Az Élményvezetés feltételeit, tehát annak idejét, a megtehető kilométer számát, a részvevő vezetők számát, a videó és fotókészítés lehetőségét a szolgáltatás megrendelésével annak megrendelője választja meg, amelynek a Tulajdonos által Vezető felé történő teljesítését az Instruktor felügyeli.
 4. Az Élményvezetés megkezdése előtt az Instruktor a Vezető részére részletes oktatást tart a TESLA tulajdonságairól, amelyet Vezető részletesen megismer. A TESLA érvényes magyarországi forgalmi engedéllyel rendelkezik, annak vezetéséhez B kategóriás gépjárművezetői engedély szükséges. A TESLA MODEL S PLAID vezetéséhez 25. életév betöltése szükséges. Vezető a gépjármű részletes műszaki tulajdonságainak az Instruktor általi ismerését követően nyilatkozik, hogy rendelkezik mindazon gépjárművezetői tapasztalattal és B kategóriás gépjárműre vonatkozó érvényes gépjárművezetői engedéllyel, amely a TESLA jogszabályoknak megfelelő közúti forgalomban történő vezetésére feljogosítja.
 5. Vezető az érvényes gépjárművezetői engedélyét az Instruktornak bemutatja. Az Instruktor jogosult a Vezető gépjárművezetői engedélyéről másolatot készíteni és az abban lévő személyi adatokat kezelni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Élményvezetés során Tulajdonos jogosult arról audiovizuális felvételt (kép és/vagy hang) készíteni, amit Tulajdonos minden korlátozás nélkül használhat fel reklám- és marketing tevékenységéhez, valamint bizonyítékként káresemények tényállásának tisztázása során.
 6. Vezető köteles a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) valamennyi szabályát betartani a Gépjármű vezetése során. A TESLA vezetése során a KRESZ szabályok megszegésének Instruktor által történ felismerése esetén, az Instruktor jogosult és egyben köteles az élményvezetést megszakítani. Vezető vállalja, hogy a Vezető általi KRESZ szabályok megszegésének jogkövetkezményeit Vezető a Tulajdonosnak az ÁSZF-ben foglaltak szerint megtéríti.
 7. Vezető köteles a TESLA-t a kellő gondossággal vezetni, használni, kezelni és megóvni. Vezető köteles a birtokában és használatában álló TESLA-t a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a sérüléssel, megrongálódással, lopással szemben, valamint azt az Élményvezetés befejezését követően szabályos leparkolást követően az Instruktor részére átadni. A jelen pontban meghatározottak be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Vezető a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.
 8. Vezető a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával igazolja, hogy a TESLA a 2. pontban meghatározott állapotban került a részére átadásra. A gépjármű állapotáért Vezető mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt az Instruktor vagy a Tulajdonos képviseletében eljárni jogosult más személy át nem vette.
 9. A gépjárműnek a Vezetőnek az Élményvezetés alatti felróható magatartása miatt bekövetkező meghibásodásáért a Vezető minden esetben felel.
 10. A TESLA-t tilos használni:
 • az Instruktornak a használat abbahagyására szóló utasítását követően, vagy előzetes engedélye nélkül,
 • műszaki hiba esetén,
 • tudatzavar, alkohol, kábítószer, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag – mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot – befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
 • nem szabályozott autósport rendezvényeken való versenyzésre.
 1. Vezető köteles betartani a közúti forgalomra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat, és mint a jármű használója, s mint vezetői jogosítvány birtokosa, nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket. A TESLA által a közúti forgalomban vagy azon kívül az Élményvezetés alatt okozott valamennyi kárér a Vezető a felelős. Az Instruktor jelenléte nem jelenti az ÁSZF-ben a Vezető felelősségének akár részben, akár egészben történő Tulajdonosi átvállalását, a Vezető felelősségének áthárítását a Tulajdonos és az Instruktor felé felek az ilyen esetre kizárják.
 2. Vezető tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy Tulajdonos jogosult Vezető esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási és szabálysértési bírságokat Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is, Vezető ezen díjak és bírságok megfizetését vállalja, valamint vállalja azt, hogy a Tulajdonossal szemben indított az Élményvezetés időszakához kapcsolódó bármely perbe a Tulajdonos pernyertességének előmozdítása céljából perbe lép.
 3. Vezető tudomásul veszi, hogy adatait Tulajdonos a jogszabályi felhatalmazás keretein belül kezeli, és szükség esetén – így közigazgatási bírság kivetése, parkolási díj, pótdíj érvényesítése, közlekedési szabályszegés elkövetőjére vonatkozó hatósági megkeresés esetén – az arra illetékesek részére átadja.
 4. Vezető felróható magatartásának következményeként köteles megtéríteni Tulajdonosnak a következő díjakat, felmerült kiadásokat és károkat:

– a TESLA-ban az Élményvezetés során keletkezett valamennyi olyan kárt, amelynek megtérítéséért más személyt kötelezni nem lehet, vagy amely kárt biztosítási, vagy más szerződés alapján más megfizetni nem tartozik a Tulajdonos részére,

– azt a kárt, amely azzal éri tulajdonost, hogy a TESLA-t tartósan vagy átmenetileg nem hasznosíthatja (kieső napok ellenértéke).

 1. Az Élményvezetés útvonalát minden esetben az Instruktor határozza meg, arról még a közlekedési szabályok betartásával sem térhet el a Vezető. Az Instruktor folyamatos információkkal és utasításokkal látja el Vezetőt az élményvezetés alatt, azonban a TESLA vezetéséért és valamennyi ezzel okozott kárért Vezető a felelős.
 2. Vezető lemond arról, hogy az Élményvezetés lezárását követően a távollétében tartott állapotfelmérést és annak megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, az élményvezetés alatt keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége a jelen ÁSZF szerint fennáll, melyet Tulajdonos jogosult Vezetővel szemben érvényesíteni az Élményvezetést követően is.
 3. Az Élményvezetést követően, ha a Vezető a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Tulajdonos vagy a képviseletében eljáró személy jogosult a TESLA-t Vezetőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve.
 4. Vezető az élményvezetés alatt történt személyi sérüléssel és anyagi kárral járó baleset alkalmával:

– köteles a rendőrség intézkedését kérni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) az Instruktor vagy a Tulajdonos részére átadni,

– köteles 24 órán belül jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a Tulajdonos részére,

– köteles kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép),

– Vezetőnek nincs megegyezési joga, Tulajdonos sérelmére vagy képviseletében semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet,

– köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt, és azt az Instruktornak átadni.

 1. Műszaki meghibásodás vagy baleset esetén Vezető köteles a TESLA-t az Instruktor részére átadni. Műszaki meghibásodás esetén a TESLA-nak az Instruktor részére történő átadásának elmulasztása esetén a teljes javítás költsége Vezetőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Vezetőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Tulajdonos felelősséget nem vállal. Tulajdonos és a képviseletében eljáró személyek semmilyen módon nem felelősek Vezető által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, és azok károsodásáért vagy eltűnéséért.
 2. A TESLA-ra Tulajdonos a magyar jogszabályoknak megfelelő kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Vezető kártérítés címén köteles megfizetni a TESLA Élményvezetés ideje alatti Vezetőnek felróható sérülésének és a kijavítás miatti értékcsökkenésének ellenértékét.
 3. Vezető felróhatósága esetén a teljes, akár a TESLA értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni:

– a gépjármű mindazon károsodásáért, mely az Élményvezetés időtartalma alatt keletkezett, ha az nem biztosítási esemény,

– Vezető minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

 1. A szolgáltatás teljesítése a TESLA-nak a Vezető részére történő átadásával kezdődik és akkor minősül teljesítettnek, amikor Vezető a TESLA-t az Instruktornak visszaadta. Az élményvezetés, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása során vagy azzal összefüggésben fellépő műszaki hibákért, az ebből adódó élményvezetés és kapcsolódó rendezvény meghiúsulásáért a szolgáltatás nyújtója legfeljebb a nyújtott szolgáltatás ellenszolgáltatási összegéig vállal felelősséget. A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti határidőn belül történik.
 2. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után a Nyilatkozat megnevezésű okirat aláírásával fogadják el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
 3. Speciális jogosítvánnyal rendelkező sofőrök ( pl. művégtag) az élményvezetésen csak utasként tudnak részt venni.
 4. Pénzvisszafizetésre az élményvezetés vásárlója jogosult. E lehetőséggel a vásárlástól számított 14 napon belül élhet a vásárló. Az Etalon Tools Kft. a pénzvisszafizetési igény bejelentését követő 5 munkanapon belül visszautalja az élményvezetés árát. 

Záró rendelkezések

A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti regisztrációja törlését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Weboldal-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek, tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

Záró rendelkezések

Felek jelen szerződés teljesítésére kikötik a magyar jog szerinti illetékességi és hatásköri szabályok szerinti rendes bíróság illetékességét és hatáskörét.

Felek jogügyletére kizárólagosan a hatályos magyar jog szabályait kötik ki.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország vonatkozó jogszabályai az irányadóak.

Nyíracsád, 2023. január 3.